Choď na obsah Choď na menu
 


V Y H L Á S E N I E

19. 1. 2015

 

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE             
 
Z  PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI 
 
na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
 
                                                            Za rok 2015
               
 
 
Meno a priezvisko daňovníka: ....................................................................   Rodné číslo1): ....................................
 
Adresa trvalého pobytu: ...............................................................................   PSČ: ..................................
                                                                                                                                                   (v eurách)

 

 
 01
 
Daň – podľa § 15 zákona
(z r. 06  ročného zúčtovania preddavkov na daň)
 
 
 02
 
Nárok na daňový bonus
(z r. 10  ročného zúčtovania preddavkov na daň)
 
 
 
 03
 
Daň znížená o daňový bonus
(r. 01 – r. 02 ) > 0
 
 
 04
 
 
Nedoplatok (z r. 17 z ročného zúčtovania preddavkov na daň)
 
 
 05
06
Nedoplatok (z r. 04 tohto potvrdenia),zrazený (zamestnancom zaplatený) v lehote do podania vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v úhrnnej sume
Dňa:
 
 
 
Údaje o zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, ktorý toto potvrdenie vydáva („zamestnávateľ“):
 
 
DIČ :    .............................................................
 
 
Meno a adresa : ..............................................................................................................................
 
 
Miestne príslušný správca dane: ...............................................................................................................                                                                                                                                                               
 
 
Potvrdzujeme týmto, že údaje uvedené v tabuľke potvrdenia sú pravdivé.
 
 
...........................................                     .........................                           
Potvrdenie vypracoval (a)                            Dňa                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                   
                                                                                                                     ........................................
                                                                                                                            Podpis a odtlačok
                                                                                                                      pečiatky zamestnávateľa
 
 
1) U cudzích štátnych príslušníkov sa uvádza dátum narodenia.
 

 

V Y H L Á S E N I E
o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 

 

Rok : 2015  
Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň
 
 
I. ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
 
Priezvisko a titul

 

01
 
Meno                                                                  Rodné číslo (U cudzích št. príslušníkov dátum narodenia.)

 

 02
 
 
 03                      
 
 
 
 
 
 
 /
 
 
 
 
 
Adresa

 

trvalého pobytu alebo
pobytu na území SR, kde sa daňovník obvykle zdržiaval
 
 
 
Ulica a číslo

 

04
 
PSČ                                                               Názov obce

 

05
 
 
06
 
Štát

 

07
 
Číslo telefónu

 

08
 
 
Suma do výšky 2 % zaplatenej dane

 

09
Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 % zaplatenej dane
 
10
Suma do výšky2 % zo zaplatenej dane z r. 09 (min. 3,32 eura)
 
Na r. 09 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v  roku (nie daň na úhradu), v ktorom sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa  riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.
Na r. 10 sa uvádza suma zaokrúhlená s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3,32 eura.
 
Dátum zaplatenia dane

 

11
 
Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.
 
II. ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
 
Obchodné meno alebo názov

 

12
 HÁDZANÁRSKY KLUB SLOVAN LEVOČA
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo                                                                                

 

13
 054 01 LEVOČA, J. Francisciho č. 12
Právna forma                                                                     Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)

 

14
 Občianske združenie
 
15
3
5
5
1
1
2
1
4
 ∕
N
U
L
L
 
 
Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.
 
 
V................................................   dňa...................................               .......................................................                                                                                                                                                                   
                                                                                                         Podpis daňovníka